Skip to content

 

ПРАВНИ НАПОМЕНИ

 

Сопственички права

Содржините на оваа интернет-страница се сопственост на Инфософт Систем ДОО Скопје и истите се заштитени со авторски права, заштитни знаци и ознаки на услуги, патенти и други сопственички права. Не е дозволено копирање, репродукција, модифицирање, пренесување, дистрибуирање или користење на податоците и информациите објавени на интернет-страницата, како и други изведби на содржините, без претходно писмено одобрение од Друштвото. Секој неовластен влез, нарушување, измена или злоупотреба на интернет-страницата на Друштвото и неговите содржини е казниво согласно Кривичниот законик на Република Северна Македонија.

Услови за користење

Податоците и информациите објавени на оваа интернет-страница се од информативен карактер и се сметаат за точни во времето на нивното објавување. Инфософт Систем ДОО Скопје го задржува правото во секое време да изврши ревидирање, дополнување или измена на податоците и информациите, во целост или делумно, со цел обезбедување континуирано ажурирање на интернет-страницата. Секој што е заинтересиран за некој производ или услуга од Инфософт Систем ДОО Скопје, претставени, односно објавени на оваа интернет-страница, може слободно да го контактира Друштвото за добивање понатамошни информации поврзани со условите и трошоците за соодветниот производ, односно услуга. Во случај на различни јазични верзии на информации објавени на интернет-страницата, преовладуваат информациите и податоците објавени на македонската верзија на интернет-страницата.

Исклучување од одговорност

Инфософт Систем ДОО Скопје не презема одговорност за евентуални загуби или штети кои би можеле да настанат при посета и користење на податоците и информациите од интернетстраницата, како што се губење информација, штета на услуга, софтвер и слично. Поврзаните локации не се во надлежност ниту се под контрола на Инфософт Систем ДОО Скопје и затоа Друштвото се иззема од одговорноста за содржините на која било поврзана локација или која било измена или ажурирање на истата. Вклучувањето на кој било линк/врска не повлекува и поддршка на таквите локации од страна на Инфософт Систем ДОО Скопје.